Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Decision Engineering

فصلنامه مهندسی تصمیمVolume 3, Number 10 (2021-12)


Analysis and evaluation of effective indicators on promotion and improvement of manpower productivity (Case study: National Iranian Standards Organization)
تحلیل و بررسی شاخص های موثر بر ارتقاء و بهبود بهره‌وری نیروی انسانی ( مطالعه موردی : سازمان ملی استاندارد ایران )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Based Risk Audit: By approaching multi attribute decision-making
حسابرسی مبتنی بر ریسک: با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of accrual basis on the quality of public sector financial reporting in Kharazmi University case study
تأثیر مبنای تعهدی بر کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی مطالعه موردی دانشگاه خوارزمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritize productive and service-oriented investment plans according to the principles of sustainable development (Case Study: Qeshm Island)
اولویت بندی طرح های تولیدی و خدماتی دارای مزیت سرمایه گذاری با توجه به اصول توسعه پایدار (مطالعه موردی : جزیره قشم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Utilizing mathematical programming models in optimal design of water networks in industrial cities
بهره گیری از مدل های برنامه ریزی ریاضی در طراحی بهینه شبکه های آبرسانی در شهرهای صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Does the brand experience lead to brand commitment? A mediating and moderating model of perceived brand enthusiasm and brand ethics.
آیا تجربه برند به تعهد برند منجر می‌شود؟ یک مدل میانجی و تعدیلگر از اشتیاق به برند و اخلاق برند ادراک‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2019-10)


The Investigating the interrelation of effective factors on Corporate Governance for Companies Listed in Tehran Stock Exchange Using DEMATEL Method
بررسی روابط متقابل عوامل موثر بر اجرای حاکمیت‌شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش DEMATEL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposing a Bi-objective Model Based on AHP Approach for a University Course Time Tabling Problem Considering Professors Satisfaction: A Case Study
ارائه مدلی دو هدفه برای حل مسألۀ زمانبندی کلاس‌های دانشگاهی با در نظر گرفتن رضایتمندی اساتید: مطالعۀ موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Business ethics, corporate ethics, Competitive Global Index (CGI) and Classification of countries based on Ethical features
شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) و طبقه‌بندی کشورها براساس معیارهای اخلاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Talent Management Model with the Grounded Theory Approach in Imam Khomeini Relief Foundation
طراحی الگوی مدیریت استعداد با رویکرد داده بنیاد در کمیته امداد امام خمینی(ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and prioritizing of the problems of insurance right and pension fraction transmission law with use of fuzzy Delphi and FAHP method
شناسایی و اولویت بندی مشکلات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی در صندوق های بیمه با استفاده از روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect on risk and return portfolio focusing on Iranian banks.( Applied Theory of Winton
بررسی تاثیر تمرکز پرتفوی بر ریسک و بازدهی در بانک‌های ایران (کاربردی از تئوری وینتون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (2019-9)


Influence factors analysis of online auditing performance Using Gray Analysis (GIA)
تحلیل عوامل تأثیرگذار بر عملکرد حسابرسی آنلاین با استفاده از تجزیه‌وتحلیل خاکستری (GIA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of systems interaction possibility of electronic word of mouth advertising and E_ quality on E_ loyalty with the moderating role of decision support satisfaction
تاثیر قابلیت تعاملی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و کیفیت الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی بیمه‌گذاران با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت از پشتیبانی تصمیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing Organizational Projects with Fuzzy Data Envelopment Analysis Approach (Case Study of Educational Research Plans)
اولویت بندی پروژه‌های سازمان با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی (مورد مطالعه طرح‌های تحقیقاتی آموزش و پرورش)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking Effective Bases on Performance of Human Resource Planning Systems (Correlation and Fuzzy Approach)
رتبه بندی ارکان موثر بر عملکرد سیستمهای برنامه ریزی منابع انسانی با رویکرد فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A model for calculating motivational payments to employees using fuzzy logic
مدلی جهت محاسبه میزان پرداخت های انگیزشی به کارکنان با استفاده ازمنطق فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ranking the branches of Insurance using Confirmatory Factor Analysis and MCDM Methods (A Case Study of Parsian Insurance Company)
رتبه‌بندی شعب بیمه با رویکرد تحلیل عاملی تاییدی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شعب بیمه پارسیان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2018-12)


Prioritizing Effective Factors in the Making Ethical Organizations by Using Combined Method of Interpretative Structural Modeling (ISM) and Principal Component Analysis (PCA)
اولویت بندی عوامل موثر در اخلاقی سازی سازمان ها توسط روش ترکیبی مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) و آنالیز مولفه اصلی (PCA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between oil prices and exchange rates on the price of petroleum products in oil-importing countries
بررسی ارتباط بین قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت محصولات نفتی در کشورهای وارد کننده نفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Asymmetric Effects of Government Spending on Economic Growth Over the Business Cycle: Application of Markov Switching Models
تبیین آثار غیرخطی مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران در ادوار تجاری (رهیافت مدل چرخشی مارکوف با ضرایب متغیر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A statistical approach to classify Skype traffic
ارایه روشی آماری جهت دسته‌بندی جریان های ترافیکی اسکایپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a recommender system for assigning projects to supervising engineers (Case study: Damghan construction engineering organization)
طراحی سیستم پیشنهاد دهنده ارجاع پروژه به مهندسین ناظر شاغل در سازمان نظام مهندسی (مطالعه موردی: سازمان نظام مهندسی ساختمان دامغان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Stock Liquidity Indicators in Stock Exchange with DEMATEL-ANP Technique
تحلیل شاخص‌های نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه با تکنیک DEMATEL-ANP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of An Integrated Robust Optimization Model for Closed-Loop Supply Chain and supplier and remanufacturing subcontractor selection
طراحی مدل یکپارچه بهینه سازی استوار برای زنجیره تأمین با حلقه بسته و انتخاب تأمین کننده و پیمانکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2018-6)


Staffing model based on combination SWARA and ARAS Multi-criteria decision making method Case Study: (Mother Company Tavanir)
ارائه مدل کارمندیابی مبتنی بر روش تصمیم‌گیری چند معیاره ترکیبی سوارا و آراس (مطالعه موردی: شرکت مادر تخصصی توانیر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Integrated Model of SWOT-QSPM in Selection of Optimal Strategies of Municipalities (Case Study: Performance Audit Office of Mashhad Municipality)
الگوی تلفیقی SWOT-QSPM و کاربرد آن در تعیین استراتژی‌های بهینه شهرداری‌ها (مطالعه موردی: اداره حسابرسی عملکرد شهرداری مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting an approach for analyzing multi criteria decision making using the method of discovering additional utility functions
ارائۀ رویکردی برای تحلیل تصمیم گیری چند معیاره با استفاده از روش یافتن توابع مطلوبیت اضافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the performance and ranking of the efficiency of Tehran branches of a private bank using two-stage data envelope analysis and Borda ranking technique
ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارایی شعب شهر تهران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی دومرحله‌ای و تکنیک رتبه بندی بردا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Service quality assessment with a combined approach to interpretive structural modeling, fuzzy AHP, extended TODIM in the rail transport system (Study of Qom)
ارزیابی کیفیت خدمت دهی با رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، تودیم توسعه یافته در سیستم حمل و نقل ریلی (موردی : استان قم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and prioritizing public Commodities Producers and distributors based on agility and value criteria using a multi-criteria decision-making models
شناسایی و اولویت بندی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان اقلام عمومی مبتنی بر معیارهای چابکی و ارزشی با استفاده از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To minimize the total cost of the allocation of delivery, costs related to post, resource allocation and the maximum delay in the supply chain flow shop scheduling problem
کمینه سازی مجموع هزینه‌های تخصیص موعد تحویل، هزینه ارسال، تخصیص منابع و بیشینه دیرکرد در مسئله زمانبندی زنجیره تامین در محیط جریان کارگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2017-11)


Investigating User Resistance Reasons to New Information System Implementation using Structural Equation Modeling in Ansar Bank
علل مقاومت کاربران در پیاده‌سازی سیستم اطلاعاتی جدید با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در بانک انصار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Technological Innovation on Sustainable Supply Chain Performance Based on the Company's Activity Type
نقش نوآوری تکنولوژیک بر عملکرد زنجیره تامین پایدار با تکیه برنوع فعالیت شرکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decision method based on grey relational analysis and data envelopment analysis model for risk evaluation in logistical processes
روش تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل روابط خاکستری و مدل تحلیل پوششی داده‌ ها برای ارزیابی ریسک در فرآیندهای لجستیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examine Ways to Develop Cooperative Value Chain (Case study: Cooperative City of Birjand)
بررسی و رتبه‌بندی راهکارهای توسعه زنجیره ارزش در تعاونی‌ها (مورد مطالعه تعاونی‌های شهرستان بیرجند)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Deliberate Decisions of Managers on Costs Stickiness
بررسی چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران و ارتباط آن با نوع تصمیمات مدیران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Financial Efficiency of Pharmaceutical Companies Accepted in Tehran Stock Exchange through Using Integrated model of Data Envelopment Analysis (DEA) and Balanced Scorecard (BSC)
بررسی کارایی مالی شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و کارت امتیازی متوازن (BSC)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Big Bang-Big Crunch Optimization as a New Method for Portfolio Optimization and comparing it with other optimization methods
بکارگیری الگوریتم Big Bang-Big Crunch به عنوان رویکردی جدید در بهینه سازی سبد سهام و مقایسه آن با سایر روش های بهینه سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2017-3)


Evaluating Quality Management in Charkheshgar Corporation Of Tabriz Based ON TQM Model
ارزیابی مدیریت کیفیت در شرکت چرخشگر تبریز مبتنی بر مدل TQM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Goal programming model for joint decision supplier selection and carrier selection using FANP method (case study: IRAN Pipe and Machinery Company)
مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای تصمیم‌سازی مشترک انتخاب تأمین‌کننده و حامل، با استفاده از تکنیک ANP فازی (مطالعه موردی: شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Model of Supply Chain Agility for Auto Part Manufacturer Companies by Using Interpretive – Structural Modeling Approach
ارائه مدل چابکی زنجیره تامین برای شرکت های تولید کننده قطعات خودرو با رویکرد مدلسازی تفسیری - ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Integer programming methods for large-scale classroom assigment problem
روش برنامه‌ریزی عدد صحیح در مساله تخصیص کلاس درس در دانشگاه با مقیاس بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Present a systematic pattern for pathology of Suggestion system in Organizations of our country "A case study One of the country's banks"
ارائه الگویی نظام مند برای آسیب شناسی نظام پیشنهادها در سازمان های کشور مورد مطالعه: یکی از بانک های کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of DEMATEL Ttechnique and ANP in the Prioritization Factors Affecting Stock Selection in Tehran Stock Exchange
کاربرد تکنیک دیمتل و فرایند تحلیل شبکه‌ای در اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting a SWARA new technique for ranking the implementation barriers of TPM in Gas Industry
بکارگیری تکنیک تحلیل نسبت ارزیابی وزن‌دهی تدریجی برای ارزیابی موانع اجرایی موفق نت بهره‌ور جامع در صنعت گاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2015-9)


Ranking the implementation barriers of manufacturing lean using fuzzy DEMATEL (Case study: Gas Industry)
اولویت‌بندی موانع بکارگیری موفق تولید ناب (LM) با مدل دیمتل فازی- مورد مطالعه: صنعت گاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate Relationship between Index of Labor Productivity and Wages in the Big Industrial Workhouse, based on Metaheuristic algorithms and Bayesian Networks.
ارزیابی روابط بین شاخص‌های بهره‌وری نیروی انسانی و دستمزد، در کارگاه‌های بزرگ صنعتی مبتنی بر الگوریتم‌های فرا ابتکاری و شبکه‌های بیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Wage payment system emphasizing at increasing the role of wage in productivity in companies with more than 50 workers in Ardebil province-Iran
طراحی نظام پرداخت مزد با تاکید برافزایش سهم مزد از بهره وری مطالعه موردی :کارگاههای بالای 50 نفرکارگر استان اردبیل-ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing e-readiness assessment Model for service organizations, using the Grounded theory
طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن در سازمان های خدماتی ایران با استفاده از روش تئوری سازی داده بنیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between doing business and entrepreneurial activities: a panel data study
بررسی رابطه بین فضای کسب‌وکار و ابعاد فعالیت‌های کارآفرینانه با استفاده از رویکرد داده‌های پانل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Select suppliers on sustainable supply chain using fuzzy multi-criteria decision-making techniques (Case study: parts manufacturing industry)
انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2015-6)


Examining the Relationship between Productivity Growth and Stock Returns of Listed Companies in Tehran Stock Exchange
بررسی رابطه بین رشد بهره‌وری و بازده سهام در شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effects of Workaholic in Human Resource Productivity with the Moderator of the Intellectual Capital of Lorestan University Staff
بررسی تاثیر اعتیاد به کار در بهره‌وری نیروی انسانی با تعدیل‌گری سرمایه فکری کارکنان دانشگاه لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Artificial Neural Networks in Forecasting PET Bottles in Iran (Comparision of Linear and Non-linear Models)
کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی مقادیر آتی تولید و مقایسه با روش‌های سری زمانی خطی و غیرخطی مورد مطالعه : پیش بینی میزان آتی تولید بطری‌های PET (پلی اتیلن ترفتالات) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contras Ergonomics in Governmental and Privation Hospitals of Ardabil City
بررسی و ارزیابی رابطه بین ارگونومی و پوکا- یوکه(مطالعه موردی؛ بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Modeling of Liquidity in Iranian Economy by Dynamic System Method
مدلسازی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران بااستفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The EFQM model for finding improvement opportunities of organization
بررسی و پایش مدل EFQM به منظور شناسایی فرصت های بهبود سازمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Avoidance of Non-Optimal Management Decisions using an Inspection Triple Game (A Case Study of Managers at State Banks in Qazvin)
اجتناب از تصمیمات غیر بهینه مدیریتی با استفاده از یک بازی سه‌ نفره بازرسی(مطالعه موردی مدیران بانک‌های دولتی استان قزوین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2015-3)


Exploring the Effect of Dynamic Capabilities on Innovation Capabilities: Case of Tehran Food Industry
بررسی تأثیر قابلیتهای پویا بر قابلیتهای نوآوری با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری در صنایع غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decision for Selection Enterprise Resource Planning Software by Using Analytic Network Process and Balanced Score Card
تصمیم‌گیری جهت انتخاب سیستم برنامه‌ریزی منابع انسانی(ERP) مناسب بکمک مدل فرایند تحلیل شبکه‌ای(ANP) و کارت امتیاز متوازن(BSC)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of Monetary and Financial Markets in Order to Reduce the Inflation Caused by the High Volume of Liquidity and Achieve Sustainable Economic Growth by Using Fuzzy Analytic Network Process
اولویت بندی بازارهای پولی و مالی ایران به منظور کاهش تورم ناشی از حجم بالای نقدینگی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با استفاده فرآیند تحلیل شبکه ای فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge extraction in chaotic systems (By application of Brain Emotional Learning structure)
استخراج دانش در محیط های آشوب (رهیافت ساختار یادگیری هیجانی مغز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Robust Fuzzy Multi Objective Optimization Model for Portfolio Selection
استفاده از مدل ریاضی بهینه‌سازی چندهدفه استوار فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Combination of ANP and Goal Programming for SWOT Analysis (case study: A comparison of textile industry between Iran and Turkey)
ترکیب روش‌های ANP و برنامه ریزی آرمانی در تجزیه و تحلیل SWOT (مقایسه صنعت نساجی در ایران و ترکیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles