فصلنامه مهندسی تصمیم- اخبار نشریه
اخبار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۴ | 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مهندسی تصمیم:
http://jde.khu.ac.ir/find.php?item=1.43.16.fa
برگشت به اصل مطلب