فصلنامه مهندسی تصمیم- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/4 | 

فصلنامه علمی مهندسی تصمیم به موجب نامه شماره 1316/93 مورخ 26/1/93 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مهندسی تصمیم:
http://jde.khu.ac.ir/find-1.40.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب